Política de privacitat

L´objectiu d´aquesta política de privacitat és explicar d’acord amb el que disposa la llei 29/2021, de 28 d´octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i els reglaments que la desenvolupen, la forma en que CRÈDIT ASSEGURANCES, SAU (en endavant, CRÈDIT ASSEGURANCES) tractarà les dades personals que pugui recollir dels seus clients i usuaris d´aquesta plana web.

CRÈDIT ASSEGURANCES, es compromet a protegir la vostra privacitat i a desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l´experiència més segura a aquesta plana WEB.

 

Aquesta declaració de privacitat és vàlida per a la plana web www.creandestalvi.ad i regula la recollida i l´ús de les dades. Amb l´acceptació d´aquesta política de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites a la present declaració.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Qualsevol dada personal i informació que vostè ens proporcioni serà tractat per CRÈDIT ASSEGURANCES, en qualitat de responsable del tractament. CRÈDIT ASSEGURANCES, és el titular d´aquest lloc web, i les seves dades identificadores són:

 

Identitat: CRÈDIT ASSEGURANCES, SAU
Adreça postal: Avinguda Fiter i Rossell, 22, AD 700 Escaldes Engordany
Telèfon: 00 376 88 88 88
Correu electrònic: info@creandestalvi.ad
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@creandgroup.com 

Quines dades  personals tractem?

 

En compliment del que disposa la  “LQDP”, i  els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que les dades objecte de tractament són les categoritzades a l´apartat següent (CATEGORIES DE DADES OBJECTE DE TRACTAMENT).

Seran objecte de tractament totes les dades personals recollides directament de l´interessat o bé mitjançant un distribuïdor d´assegurances, comercialitzador o qualsevol tipus de col·laborador, incloent els documents que les continguin, així com aquells que es puguin obtenir mitjançant la gravació de converses telefòniques, dades biomètriques i de geolocalització, abans, durant i amb posterioritat a la formalització d´una sol·licitud, precontracte, o servei relatiu a qualsevol dels productes comercialitzats per CRÈDIT ASSEGURANCES que siguin necessaris per l´estudi, emissió, desenvolupament i execució de la relació contractual.


Amb caràcter general només es tractaran dades personals de menors d´edat quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per al tractament que sigui necessari en execució del corresponent contracte o servei en compliment d´una obligació legal i /o interès legítim tal vegada s´hagi realitzat la corresponent ponderació de drets i sense perjudici de l´exercici dels drets que la normativa de protecció de dades personals atorga a l´interessat.

Categories de dades objecte de tractament

 

Amb caràcter general, les categories de dades personals objecte de tractament en l´emissió d´una oferta, precontracte, o contracte que CRÈDIT ASSEGURANCES pugui oferir per qualsevol mitjà seran dades de caràcter identificadores de l´interessat, així com els relatius a les seves característiques personals i/o circumstàncies socials, o qualsevol altra que pugui ser necessària per a la seva execució.

Amb caràcter específic; en el cas de pòlisses d´assegurances de vida, addicionalment seran objecte del tractament les dades relatives a la professió o activitat del prenedor o del assegurat, així com en el cas de resultar necessaris les dades relatives a la salut de l´assegurat.

Finalment, en els formularis, en qualsevol format, de contacte que CRÈDIT ASSEGURANCES posi a la seva disposició una vegada lliurada la informació prèvia a la recollida de dades amb remissió a la present política de privacitat, seran objecte de tractament les dades necessàries per poder establir el contacte sol·licitat.

Finalitats del tractament de les seves dades

 

CRÈDIT ASSEGURANCES, podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi en part o a la totalitat:

Finalitat 1 → l´estudi, l´emissió, el desenvolupament i/o l´execució del precontracte, contracte, o servei subscrit amb CRÈDIT ASSEGURANCES, en la seva condició de responsable del tractament pel manteniment i gestió integral i centralitzada en la seva condició de client o potencial client.

Finalitat 2 → l´anàlisi i estudi de les seves dades amb la finalitat de segmentar i elaborar perfils per a la valoració de riscos i confecció de noves propostes comercials de productes.

Finalitat 3 → Cessió de dades a tercers, en particular per a que puguem cedir les seves dades a empreses participades del Grup Crèdit Andorrà, així com altres amb les que CRÈDIT ASSEGURANCES, pugui tenir acords, les activitats de les quals estiguin relacionades amb el sector assegurador, i de distribució de béns o serveis per tal que aquestes li puguin fer ofertes comercials de productes i serveis que comercialitzin.  

Tanmateix, li informem que els tractaments de les dades personals per a la prevenció del frau i /o del blanqueig de capitals i la finançament del terrorisme, i altres possibles normatives, tenen com a base jurídica el compliment d´una obligació legal de CRÈDIT ASSEGURANCES, en la seva condició de responsable del tractament.

Quant de temps conservarem les seves dades?

 

CRÈDIT ASSEGURANCES conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites en l´apartat anterior.

En cas que hi hagi una legislació que obligui a CRÈDIT ASSEGURANCES a conservar les seves dades personals per un període superior les conservarem durant aquest període addicional, però seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzat aquest període addicional les dades seran suprimides.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Amb caràcter general CRÈDIT ASSEGURANCES no comunicarà les seves dades a tercers si no contem amb el seu consentiment exprés per fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades i només, quan així sigui necessari, les seves dades personals es podran transmetre a;

 

I) Encarregats del tractament de CRÈDIT ASSEGURANCES que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de CRÈDIT ASSEGURANCES en la condició de responsable del tractament, de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada i establerta per CRÈDIT ASSEGURANCES,

 

II) Administracions Públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s´hi defineixin.

 

En el marc de les comunicacions anteriors i quan sigui necessari efectuar transferències internacionals de dades només es realitzarà a aquells països on existeixi una decisió d´adequació de la Comissió Europea o en el cas de tractar-se de tercers països es requerirà l´adopció de garanties addicionals en els termes que exigeixi la normativa vigent.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?


En compliment de la LQPD i els seus reglaments de desenvolupament, CRÈDIT ASSEGURANCES, l’informa que disposa dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpo@creand.ad o bé a CREDIT ASSEGURANCES, Avinguda Fiter i Rossell, 22, AD700 Escaldes Engordany, on haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat per tal que CRÈDIT ASSEGURANCES pugui comprovar la seva identitat (les dades aquí adjuntades només es tractaran per la finalitat exclusiva de tramitar els seus exercicis de drets i s’eliminaran immediatament un cop complerta aquesta finalitat). Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organisme.

Quina es la base legitima per tractar les seves dades

  • La formalització d´un contracte o servei subscrit amb CRÈDIT ASSEGURANCES.
  • El consentiment exprés de l´interessat per a les finalitats descrites a l´apartat corresponent i requerit a aquesta política de privacitat.
  • L´interès legítim en els termes que defineix la normativa vigent.

Puc retirar el consentiment donat?


El consentiment donat per a qualsevol de les finalitats específiques referides, pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits CRÈDIT ASSEGURANCES deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Amb quines mesures de seguretat protegirem les seves dades?


CRÈDIT ASSEGURANCES li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

Al seu torn, l’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedís, de qualsevol manera, la seva normal utilització i funcionament. 

L’usuari resta informat que, en el cas d’incompliment de les Condicions d’ús, de la Política de Privacitat o de qualssevol altres termes o condicions recollits en el lloc web, la Companyia es reserva el dret a limitar, suspendre o bloquejar el seu accés al lloc web, a través de qualsevol mesura tècnica que consideri necessària per aconseguir ho.

Possibles canvis en la política de privacitat

 

Aquesta política de privacitat  és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació li serà degudament notificada perquè estigui informat dels canvis i hi pugui atorgar el seu consentiment exprés.