Avís legal

Dades identificadores de la societat

 

El present avís legal recull les condicions generals que regulen l´accés i l´ús de la plana web www.creandestalvi.ad, d´ara endavant “la plana WEB”, de la qual és propietària CRÈDIT ASSEGURANCES, SAU, societat domiciliada a Andorra la Vella, al carrer Bonaventura Armengol, número 6-8, inscrita al Registre de Societats del Principat d´Andorra amb número de registre tributari (NRT) A-702754-M, creada en virtut de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d´ordenació i supervisió d´assegurances i reassegurances del Principat d´Andorra, d´ara endavant, CRÈDIT ASSEGURANCES.

L´accés a la plana WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

A través de la plana WEB li facilitem informació general dels serveis que prestem.

Limitació de responsabilitat

 

CRÈDIT ASSEGURANCES no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l´ús de la informació, del contingut de la plana WEB i dels programes que incorpora, i que puguin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la plana WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. La informació continguda en la plana WEB és la vigent en la data de la darrera actualització, i CRÈDIT ASSEGURANCES, no garanteix l´absència d´errors en l´accés a la plana WEB ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin.

CRÈDIT ASSEGURANCES es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís, la informació continguda a la plana WEB, així com la configuració i presentació de la mateixa. En cas que s´hagin de realitzar tasques de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, CRÈDIT ASSEGURANCES es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l´accés a la plana WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L´ús que es pugui fer d´aquesta WEB és responsabilitat de l´usuari. Així mateix, CRÈDIT ASSEGURANCES no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant a possibles enllaços continguts a la plana WEB.

Serveis i productes de la plana web

 

La plana WEB pot contenir enllaços a pàgines web alienes que es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés als continguts, productes o serveis que puguin ser del seu interès i que CRÈDIT ASSEGURANCES no gestiona ni controla en cap moment. La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre CRÈDIT ASSEGURANCES i els titulars dels portals enllaçats.

CRÈDIT ASSEGURANCES no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través de la plana WEB. A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant la plana WEB es realitza únicament i exclusivament entre l’usuari i els tercers.

 

L’usuari accepta que CRÈDIT ASSEGURANCES no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers contactats per mitjà de la WEB. L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

Responsabilitat de lúsuari

 

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús de la plana WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics, o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 29/2021 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors de la plana WEB.

Davant qualsevol problema que es pugui produir en els servidors i sistemes de seguretat de la plana WEB com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per la plana WEB en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

Protecció de dades personals i cookies

 

La informació complerta relativa a la normativa de protecció de dades personals es troba publicada a aquesta mateixa plana WEB , concretament en els apartats específics sobre “Política de Privacitat” i “Política de cookies” situats a continuació del present Avís Legal.

Durant quant de temps conservarà Crèdit Assegurances les seves dades?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini determinat en base als criteris següents: (i) obligació legal de conservació; (ii) durada de la relació contractual i atenció de qualsevol de les responsabilitats derivades de dita relació; i (iii) sol·licitud de supressió en els supòsits en què s’escaigui.

Propietat intel·lectual

 

Els continguts que puguin aparèixer a la plana WEB, tals com fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc., així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat de CRÈDIT ASSEGURANCES, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública de la plana WEB sense el consentiment previ i per escrit de CRÈDIT ASSEGURANCES. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis de la plana WEB no implica cap dret pel que fa a la transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de CRÈDIT ASSEGURANCES o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris de la plana WEB només podran realitzar un ús privat i personal dels continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús de la plana WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

Compromisos

 

CRÈDIT ASSEGURANCES es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions de la plana WEB a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions de la plana WEB com a conseqüència del que s’ha esmentat en aquest apartat.

CRÈDIT ASSEGURANCES es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.

Acceptació

 

L’ús de la plana WEB implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la política de privacitat, que caldrà acceptar-la expressament).

En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la plana WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets de la plana WEB.